Algemene voorwaarden

EnteAlgemene Voorwaarden Imagination Photography by Mieke

M. van den Berg h.o.d.n. Imagination Photography by Mieke (hierna: IPM) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84780827en is gevestigd aan Korenveld 11 (6658LE) te Beneden-Leeuwen.


Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het leveren van Producten en/of verrichten van Diensten door IPM.

3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: IPM biedt zowel zakelijke als particuliere spirituele fotografiediensten aan.

6. IPM: de Dienstverlener die Diensten aan Klant aanbiedt en/of de aanbieder van Producten.

7. Klant: het Bedrijf of de Consument die IPM heeft aangesteld, projecten aan IPM heeft verleend voor Diensten die door IPM worden uitgevoerd, of waaraan IPM een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan alsmede het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met IPM.

8. Overeenkomst: elke (koop)overeenkomst (op afstand) en andere verplichtingen tussen Klant en IPM, alsmede voorstellen van IPM voor Diensten die door IPM aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door IPM waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

9. Producten: de Producten die door IPM worden aangeboden zijn zelfportretten en/of natuurfoto's in de vorm van prints.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van IPM, elke Overeenkomst tussen IPM en Klant en op elke dienst die door IPM wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal IPM aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van IPM zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met IPM is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.

5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten ingeval van Diensten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door IPM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. IPM is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd en/of door het verschuldigde bedrag te voldoen. Niettemin heeft IPM het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor IPM gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en/of gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). IPM kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. (Op)levertijden en termijnen in het aanbod van IPM zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht IPM niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

7. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.


 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst inzake Diensten komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van IPM heeft aanvaard door een afspraak in te plannen voor de Diensten.

2. De Overeenkomst inzake de verkoop van Producten komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van IPM heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met IPM, zal IPM de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

3. IPM is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.

4. Indien Klant een reeds bevestigde opdracht inzake Diensten annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Klant.

5. Elke Overeenkomst die met IPM wordt aangegaan of een project dat door Klant aan IPM wordt toegekend, berust bij IPM en niet bij een individuele persoon die met IPM is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Klant zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7. Klant zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping inzake Dienstem, tenzij IPM met toestemming van Klant reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Klant ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

8. Ingeval van de verkoop van Producten heeft Klant zijnde een Consument het recht op binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant.

9. Indien de Overeenkomst door meerdere Klanten wordt aangegaan, is elke Klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst inzake Diensten

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de snelheid waarmee de foto's gemaakt kunnen worden

2. Zowel Klant als IPM kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover IPM ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Zowel Klant als IPM kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is IPM nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

5. Indien Klant een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert, worden hier kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot twee weken voor de aanvangsdatum, wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever inclusief de daadwerkelijke gemaakte kosten voor de locatie, visagie en dergelijke. Het verschuldigde annuleringsbedrag is exclusief reiskosten en de huur van kleding. In het geval van annulering binnen twee weken voor aanvangsdatum zal 100% van het offertebedrag in rekening gebracht worden (exclusief reiskosten en huur kleding).

6. Indien de boeking binnen twee weken voor de Dienst is gemaakt en de Dienst alsnog wordt geannuleerd, dan zal 50% van het offertebedrag in rekening gebracht worden (exclusief reiskosten en huur kleding).

7. Bij annulering van externe diensten worden de algemene voorwaarden van desbetreffende persoon/bedrijf gehanteerd.

8. Annulering geschiedt te allen tijde schriftelijk.

9. Reeds geplande afspraken kunnen door Opdrachtgever ingeval van ziekte en/of slecht weer slechts kosteloos verplaatst worden tot 24 uur voor de aanvangsdatum. Opdrachtgever dient IPM via WhatsApp hiervan op de hoogte te stellen. Annulering binnen deze periode heeft tot gevolg dat Klant de reeds gemaakte (on)kosten en gereserveerde tijd dient te vergoeden. De Dienst kan eenmalig kosteloos naar een andere datum worden verplaatst.

10. Indien wegens slechte weersomstandigheden of overmacht van IPM de afspraak niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen binnen een tijdspanne van 10 weken. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. IPM zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. IPM staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan IPM de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door IPM aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. IPM heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is IPM niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor IPM, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Voordat IPM aanvangt met de Dienstverlening vindt een intakegesprek plaats, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient IPM of wel tijdens intakegesprek of in ieder geval voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

6. IPM is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt IPM Klant tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is IPM aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door IPM of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft IPM recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.

9. Indien op locatie van Klant schade ontstaat aan de apparatuur van IPM, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Klant en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door Klant, is Klant gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van IPM.

10. Klant ontvangt de foto's nadat Klant het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.

11. IPM handelt nimmer als coach, therapeut of healer. Indien Klant onder begeleiding is bij een coach, therapeut en/of healer, dient Klant de photoshoot gericht op shadowwork te bespreken met de coach, therapeut en/of healer. Shadowwork kan een nasleep van verweking hebben en daarom is het belangrijk dat Klant zich goed laat informeren alvorens de Dienst plaats kan vinden. Deelname aan de photoshoot is te allen tijde op eigen risico.


Artikel 7 - Verplichtingen Klant

1. Klant is verplicht alle door IPM verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat IPM niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto's te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.

2. IPM is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is IPM verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door IPM voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. IPM kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is IPM gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan IPM.

4. Indien Klant een locatie verzorgt, dan wel haar eigen (bedrijfs)ruimte ter beschikking stelt aan IPM, dient de ruimte te voldoen aan de door IPM gestelde eisen.

 

Artikel 8 - Fotografie

1. De uitvoering van de fotografie werkzaamheden is inclusief het bewerken van foto's, tenzij anders overeengekomen.

2. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Klant akkoord gaat met de offerte, gaat Klant tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van IPM. IPM is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Klant.

3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst IPM genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden. IPM zal Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

4. IPM kan van Klant verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van IPM een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

5. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij IPM, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Klant wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door IPM bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van IPM is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

6. Indien Klant verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van IPM waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. 

7. Klant kan slechts de door IPM goedgekeurde en bewerkte foto's ontvangen. Klant heeft nimmer recht op 'ruwe', onbewerkte foto's.

8. Het is Klant niet toegestaan om de opgeleverde foto's met een filter of eigen edit te gebruiken.

9. Bij gebruik en delen van de foto’s op social media en het internet vermeldt Klant te allen tijde de fotograaf door IPM in social media posts/stories zichtbaar te taggen.

10.De digitale foto’s (bewerkt en onbewerkt) worden door IPM tot vier maanden na de Dienst bewaard. Het is daarom aan te raden een reservekopie te maken van de geleverde foto’s.

 

Artikel 9 - Oplevering

1. De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, met als richtlijn de overeengekomen datum, tenzij expliciet anders overeengekomen. IPM zal de te ontwikkelen fotoreportage opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties van Klant, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.

2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Klant goedkeuring dient te geven, is IPM gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Klant (haar) goedkeuring heeft gegeven. Klant dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Klant het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Klant mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.

3. IPM spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Klant gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

4. Indien overeengekomen dat Klant na oplevering recht heeft op één of meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.

5. IPM heeft het recht om alle door hem opgeleverde werken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Klant is verkregen.

6 . IPM zal na de Dienst een selectie maken van de foto’s. Deze selectie wordt aan de hand van IPM en de gesprekken tijdens de Dienst gemaakt. IPM behoudt de vrijheid om zelf te beoordelen welke foto’s wel of niet in de definitieve selectie komen. Het is niet mogelijk om een beroep te doen op de foto’s die niet in de definitieve selectie zijn gekomen.

 

Artikel 10 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. IPM is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van IPM, IPM een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.


Artikel 11 - Productlevering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door IPM of er door andere omstandigheden buiten de macht van IPM enige vertraging ontstaat, heeft IPM recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient IPM schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is IPM gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.

4. Indien de Producten worden bezorgd door IPM of een externe vervoerder is IPM, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien IPM gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan IPM ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien IPM een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. IPM is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. IPM is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. IPM behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.


Artikel 12 - Verpakking en transport

1. IPM verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.


Artikel 13 - Onderzoek, reclamaties

1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Klant is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. IPM erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Klant.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan IPM te worden gemeld op info@amjphotography.nl. Klant heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Klant verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Klant gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van IPM op de wijze zoals door IPM aangegeven.

5. Indien Klant zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan IPM, conform de retour instructies van IPM. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Klant.

6. IPM is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Klant tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Klant haar reclamerecht uitoefent, heeft Klant zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan IPM te wijten is, zal IPM na een verzoek daartoe van Klant, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Klant geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op IPM.

 

Artikel 14 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. IPM voert zijn dienstverlening uit conform het overeengekomen pakketprijs.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is IPM gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Klant.

4. Reistijd ten behoeve van Klant, en met reizen gerelateerde kosten kan aan Klant doorberekend worden.

5. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door IPM ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hieronder wordt tevens verstaan onkosten ten behoeve van bijvoorbeeld een locatie, styling, make-up artist en props.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een aanbetaling dient te voldoen. Indien een aanbetaling is overeengekomen, dient Klant de aanbetaling te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

8. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod inzake de verkoop van Producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

9. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop IPM geen invloed heeft, kan IPM deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

10. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

11. IPM is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

12. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van IPM.

10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15 - Incassobeleid

1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal IPM zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien IPM meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 16 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

1. IPM gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal IPM de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@amjphotography.nl.

2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van IPM verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant IPM tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien IPM op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door IPM geleverde zaken, blijven eigendom van IPM totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met IPM gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht IPM zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat IPM haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan IPM of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IPM zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. IPM heeft het recht om de door Klant aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van IPM. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal IPM zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan IPM worden vergoed door Klant.


Artikel 18 - Garantie

IPM staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan IPM.

 

Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

1. IPM heeft het recht om de ontvangen of door zijn gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor IPM gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. IPM is bevoegd de nakoming van de op zijn rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.

3. IPM is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om IPM te vergoeden voor elk financieel verlies dat IPM lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

 

Artikel 20 - Overmacht

1. IPM is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van IPM wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van IPM, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan IPM zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) IPM of door hem ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van IPM buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. IPM is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 21 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van IPM alleen geacht te bestaan indien IPM dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van IPM, is IPM uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant IPM binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en IPM deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat IPM in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door IPM leidt tot aansprakelijkheid van IPM, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens IPM. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. IPM sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. IPM is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Klant vrijwaart IPM voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door IPM geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van IPM.

6. IPM staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens IPM verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Tijdens de Dienst is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar/zijn eigendommen. IPM is hier nimmer aansprakelijk voor.

8. Deelname aan Diensten vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van Klant.

9. IPM is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

10. IPM is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. IPM levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

11. IPM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

12. IPM is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

13. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van IPM vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij IPM binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van IPM.

 

Artikel 22 - Geheimhouding

1. IPM en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan IPM bekend gemaakt is en/of op andere wijze door IPM is verkregen.

2. IPM betracht steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Klant verstrekt.

3. Indien IPM op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en IPM zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is IPM niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door IPM aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van IPM vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal IPM vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van IPM is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen IPM en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 23 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van IPM waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen en foto's berusten uitsluitend bij IPM en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van IPM worden overgedragen aan Klant, is IPM gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van IPM rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IPM. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door IPM opgeleverde zaken, dient IPM expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. IPM behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen.

5. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Klant een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van IPM rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPM wijzigingen aanbrengt, is Klant een direct opeisbare boete verschuldigd van 2.500,- euro en 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 24 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan IPM verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan IPM zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Klant vrijwaart IPM van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Klant vrijwaart IPM voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Klant vrijwaart IPM voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).

5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan IPM verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 25 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van IPM verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Klant indien de Producten in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Klant.

 

Artikel 26 - Klachten

1. Indien Klant niet tevreden is over de service van IPM of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@amjphotography.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil IPM de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. IPM zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. IPM heeft het recht om alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

 

Artikel 27 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen IPM en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. IPM heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen IPM en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.Beneden-Leeuwen, 16 mei 2022r a Heading